MAIN BUTSUMA - General Chanting with Gongyo - 10am-3.15pm - Gongyos 10.30am & 3pm

17 Jun 2018